Nasza oferta

Nasza firma ?wiadczy us?ugi w zakresie przewozu i transportu osób. Nasza dzia?alno?? obejmuje transport osobowy, krajowy i zagraniczny. Na rynku dzia?amy od 1991 roku. Zapewniamy wysoki standard us?ug i przyst?pne ceny.

Dysponujemy szerokim taborem pojazdów do przewozu osób indywidualnych i grup zorganizowanych na bankiety, przyj?cia, szkolenia, wycieczki, kolonie, obozy, zielone szko?y, zaj?cia sportowe itp. Dysponujemy klimatyzowanymi samochodami i autobusami, w których mo?na przewozi? do 56 osób w jednym autobusie.

?wiadczymy tak?e us?ugi transportowe dla osób niepe?nosprawnych na wózkach inwalidzkich, wymagaj?cych specjalistycznych pojazdów i oprzyrz?dowania. Nasi kierowcy s? odpowiednio przygotowani do obs?ugi niepe?nosprawnych klientów.

Aby uzyska? szczegó?owe informacje o szczegó?ach naszej oferty, skontaktuj si? z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy, który znajdziecie Pa?stwo w dziale Kontakt.

Gwarantujemy Pa?stwu, ?e zlecaj?c nam wykonanie zadania, b?dziecie mogli przekona? si? o naszej solidno?ci oraz fachowo?ci w realizacji zlece?.

Oferta naszej firmy obejmuje transport osobowy minibusami i autobusami. Realizujemy zlecenia na terenie ca?ej Polski, ale jeste?my tak?e przygotowani na wyjazdy zagraniczne. Dysponujemy szerok? gam? pojazdów, które pozwalaj? nam na realizacj? zlece? nawet najbardziej wymagaj?cych klientów. W sk?ad naszej floty wchodz? m.in.:

    autobusy (klimatyzowane, 56 miejsc dla pasa?erów)
    minibusy (klimatyzowane, do 27 miejsc dla pasa?erów)
    minibusy specjalistyczne (winda lub podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich)

Jeste?my do dyspozycji zarówno osób indywidualnych, jak i firm i instytucji. Zapewniamy wygodny i komfortowy dojazd na wycieczki, wczasy, kolonie, obozy, zielone szko?y, a tak?e ?luby, wesela, przyj?cia i bankiety. Zadbamy o go?ci weselnych, którzy mog? skorzysta? z minibusów i autobusów naszej firmy.
 
Zapewniamy wysoki standard us?ug i przyst?pne ceny. Zadzwo? lub napisz! Przygotujemy dla Ciebie specjaln? ofert?, która z pewno?ci? spe?ni Twoje oczekiwania.